Nederland vervult tezamen met een groot aantal andere landen een belangrijke rol in de wereldwijde fiscale economie. Door gebruik te maken van verdragen en vergaande afspraken is het mogelijk onder strenge voorwaarden dubbele belastingheffing te voorkomen.

Multinationals als Google, Ikea en in het verleden Starbucks maken met genoegen gebruik van het Nederlands belastingklimaat om de bijbehorende belastingdruk te minimaliseren. Ook voor het MKB bestaat de mogelijkheid dezelfde wegen als de eerder genoemde multinationals te bewandelen.

Tax planning voor ondernemers wordt in de volksmond ook wel “belastingontwijking” genoemd. Dit mag niet verward worden met het begrip “belastingontduiking”.

Het grote verschil tussen belastingontwijking (legaal) en belastingontduiking (illegaal) is dat bij belastingontwijking wereldwijde verdragen en afspraken optimaal worden benut om gebruik te maken van wetgeving en regels die in voorkomende gevallen overlappen of kansen bieden om de belastingheffing in een andere lidstaat binnen de Europese Unie of zelfs een jurisdictie ver daar buiten te laten vallen.

Belastingontduiking daarentegen is het willens en wetens verzwijgen dat bepaalde vermogensbestanddelen bestaan. Dit belangrijke verschil maakt eens te meer duidelijk waarom een grondige begeleiding van uitermate groot belang is.

High tax -> Low tax -> Zero tax

Het doel van taxplanning voor ondernemers is dat de totale zakelijke belastingdruk afneemt, waarmee een situatie ontstaat waarin duurzame groei, winstgevendheid en stabiliteit kan worden gewaarborgd. Met name de stabiliteit van ondernemingen staat al enige jaren ter discussie.

Voor Nederlands ingezetene en ondernemingen met een hoofdvestiging in Nederland wordt Nederland gezien als een “high tax” jurisdictie. Om ondernemen binnen de Besloten Vennootschap en Naamloze Vennootschap eenvoudiger te maken kent Nederland de deelnemingsvrijstelling.

Deze deelnemingsvrijstelling bepaalt dat een rechtspersoon (BV of NV) welke een deelneming heeft in een andere vennootschap ten aanzien van het resultaat hieruit is vrijgesteld van winstbelasting. De deelnemingsvrijstelling is er om economisch dubbele belastingheffing te voorkomen.

Op Europees Niveau bestaat een vergelijkbare regeling; de moeder-dochter richtlijn. Simpel gezegd – de uitvoering is overigens complexer – kunnen rechtspersonen binnen Europa de winst welke in Nederland wordt behaald overhevelen naar de Europese moedermaatschappij. Hiermee wordt een situatie gecreëerd die ervoor zorgt dat de onderneming van een high tax vestigingsplaats haar winst kan onderbrengen in een low tax jurisdictie.

Veel Europese landen hebben verdragen en andere fiscale afspraken met landen binnen en buiten de Europese Unie. Wanneer door een rechtspersoon een keuze is gemaakt voor de vestiging van de vennootschap in een low tax Europese jurisdictie, kan men onderzoeken welk vestigingsklimaat buiten de Europese Unie voldoet aan de wensen en eisen waarbij het bijkomend voordeel is dat er geen sprake is van winstbelasting.

Tenslotte zal het eigendom van de “topholding” door de Nederlandse fiscus niet mogen worden gezien als een vorm van “Afgezonderd Particulier Vermogen”. Met name dit laatste vereiste maakt het opzetten van een internationale bedrijfsstructuur uitdagend vakmanschap.

Het verschil tussen “privé” belasting en “zakelijke” belasting

Een vergissing welke door veel geïnteresseerden in de materie kan worden gemaakt is dat belasting voor particulieren en ondernemingen dezelfde betekenis heeft. Dit is slechts ten dele waar.

Ieder natuurlijk persoon in Nederland – die 183 dagen per jaar in Nederland woonachtig is of waarvan de “leefomgeving” gebaseerd is op Nederland – is verplicht inkomstenbelasting af te dragen door middel van de “bruto – netto” systematiek.

Een ander verschil waar rekening mee moet worden gehouden is de keuze voor de ondernemingsvorm. Aangezien het eigendom van de onderneming moet worden overgedragen aan een andere (buitenlandse) entiteit, moet er sprake zijn van een aandelen kapitaal in de onderneming. Wettelijk gezien komen in Nederland uitsluitend de Besloten Vennootschap (BV) en de Naamloze Vennootschap (NV) hiervoor in aanmerking.

Nogmaals voor de duidelijkheid; taxplanning en belastingontwijking kan géén rol van betekenis spelen wanneer een ondernemer een eenmanszaak bezit. Daarbij is het niet mogelijk inkomstenbelasting, loonheffing en andere vormen van loonbelasting te ontwijken.

Gedurende de eerste jaren van het ondernemerschap heeft de eenmanszaak een aantal fiscale voordelen. Deze voordelen zijn niet van toepassing op de BV en NV. Door gebruik te maken van taxplanning kunnen de BV en NV hier iets tegen doen.

Belangrijke aandachtspunten

Alvorens te kunnen bepalen of taxplanning en belastingontwijking ook voor u geschikt is, zult u een aantal vragen moeten beantwoorden. Daarnaast zijn er aandachtspunten welke u nauwkeurig dient op te volgen zodat u aan de juiste kant van de scheidslijn blijft. Het heeft hier betrekking op:

  • Ondernemingsvorm en omzet
  • Fraus legis beginsel
  • Logica
  • De uitvoering
  • Substance en presence

Ondernemingsvorm en omzet: Zoals reeds eerder aangegeven is deze vorm van taxplanning en belastingontwijking uitsluitend mogelijk voor ondernemingen met aandelen waarbij het uitbesteden van bepaalde werkzaamheden naar een ander land logisch is.

Daarbij zijn er met het opzetten van een internationale bedrijfsstructuur kosten gemoeid. De hoogte van deze kosten – zowel binnen Nederland als in de verschillende jurisdicties – bereikt in de meeste gevallen een break even point om en nabij de € 100.000 winst. Echter, naast het fiscaal kosten oogpunt zijn er enkele formeel juridische voordelen welke op geen andere manier te bereiken zijn. Het eigendom van de Nederlandse vennootschap ligt immers bij een buitenlandse derde. Daarmee ontstaat de situatie dat de ondernemer werknemer in loondienst zal worden met alle voordelen van dien.

Het adagium van de boekhouder dat de oprichting van een BV slechts aantrekkelijk is bij een omzet of winst vanaf € 100.000 gaat daarmee slechts ten dele op. Men vergelijkt appels niet eens meer met peren maar met meloenen en heeft het over twee volstrekt verschillende zaken.

Fraus Legis beginsel: Het opzetten van constructies zuiver en alleen met als doel de belastingdruk te verminderen is een monopoly van de overheid. Aan een “structuur” zal daarom een aantal sterke en meetbare onderliggende niet fiscale drijfveren ten grondslag moeten liggen.

Logica: Hoewel er voldoende mogelijkheden zijn fraus legis te voorkomen, zal het logisch moeten zijn te kiezen voor een bepaalde jurisdictie.

De uitvoering: Schijnconstructies zijn niet toegestaan. Er moet sprake zijn van een daadwerkelijke verplaatsing van werkzaamheden. Dit maakt taxplanning en belastingontwijking in de vorm waarover hier gesproken wordt onmogelijk voor bepaalde branches.

Substance en presence: Ter voorkoming van “brievenbus firma’s” waarbij uitsluitend een postadres in het buitenland dient als vestigingsadres zal er sprake moeten zijn van aanwezigheid van medewerkers (presence) en uitvoeren van werkzaamheden (substance). Een mooi voorbeeld van deze werkwijze is het bedrijf Google welke haar advertentie programma’s en de helpdesk vanuit Ierland organiseert.

Een morele kwestie?

Regelmatig nemen derden het standpunt in dat taxplanning en belastingontwijking immoreel is. Dit ligt er echter aan hoe tegen de zaken wordt aangekeken. Al jaren lukt het de Nederlandse overheid niet te voorzien in extra werkgelegenheid. Met name in tijden van economische crisis zou het stimuleren en creëren van werkgelegenheid speerpunt nummer één moeten zijn.

Hoewel menig politiek partij aangeeft druk actief te zijn nieuwe banen te willen creëren, blijkt dit gezien de almaar oplopende werkloosheidscijfers een loze belofte. En dat terwijl er “stante pede” actie moet worden ondernemen.

Door een stabiele onderneming neer te zetten, ontstaat zekerheid voor huidig personeel en andere stakeholders. Taxplanning en belastingontwijking levert daarmee haar bijdrage aan de werkgelegenheid binnen vele ondernemingen.

Bent u geïnteresseerd in een vrijblijvend informatief gesprek over taxplanning en belastingontwijking, laat dan uw gegevens achter in het onderstaand contactformulier. Eén van onze partners, welke in het bezit is van alle noodzakelijke trustvergunningen zal hierop contact met u opnemen.


Contact

Laat hier uw gegevens achter wanneer u wilt onderzoeken of taxplanning en belastingontwijking ook voor uw onderneming geschikt is:

Phone: 123-456-7890
Fax: 098-765-4321
Chicago, IL 60606
123, New Lenox